Privacybeleid

Privacybeleid Voltero bv

https://voltero.eu/

Over ons privacybeleid
Voltero BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, en gaan zorgvuldig om met alle informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Voltero bv. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 08/03/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking
Hieronder leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webshopsoftware

Prestashop
Onze webshop is ontwikkeld met behulp van Prestashop software. Persoonsgegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met Prestashop. Prestashop heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. My Prestashop is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, verplicht om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om uw persoonsgegevens. Prestashop gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over het gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Prestashop behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens intern te delen ter verbetering van haar eigen dienstverlening.

E-mail en mailinglijsten

Hotmail
Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van Hotmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Hotmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Mollie
Voor het afsluiten en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de payment provider Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook verwerken ze betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de dienstverlening van Mollie waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden zijn toegestaan.
Recensies

WebwinkelKeur
Wij gebruiken WebwinkelKeur om reviews te verzamelen. Om een review achter te laten moet je je e-mailadres, naam en woonplaats invullen. WebwinkelKeur deelt bepaalde gegevens met ons die wij nodig hebben om uw review aan uw bestelling te koppelen. Verder publiceert WebwinkelKeur uw naam en woonplaats op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om u te vragen uw review toe te lichten, uit te werken of te becommentariëren. In het geval dat wij bij een van onze reviewverzoeken uw naam en e-mailadres delen met WebwinkelKeur, gebruiken zij deze gegevens met als enig doel u uit te nodigen een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om hun diensten aan te bieden en deze te delen met derden, wij hebben WebwinkelKeur hiervoor toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de dienstverlening van WebwinkelKeur die gebruik maakt van derden.

Transport en logistiek

Post NL
Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle bezorging is het van belang dat wij uw naam, adres en woongegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend om de leveringsovereenkomst uit te voeren. In het geval dat PostNL onderaannemers inhuurt, zullen zij deze informatie met deze partijen delen.

Boekhouding en Boekhouding

Externe verkoopkanalen

Bol.com
Een deel van onze verkoop loopt via het platform van Bol.com. Wanneer u een bestelling plaatst bij Bol.com, , Bol.com zal uw bestel- en persoonlijke gegevens met ons delen. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling verder af te handelen en af te ronden. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze diensten te kunnen leveren. Dit betekent dat het doel van het verwerken van deze gegevens direct verband houdt met de opdracht of taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - niet op basis van een verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, dan vragen we eerst om expliciete toestemming. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met een ander doel dan het vervullen van boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal gehouden tot geheimhouding op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt om u onze diensten te kunnen leveren en/of om deze verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In sommige gevallen kunnen wij door de overheid worden verplicht tot het delen van uw gegevens met als doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij gedwongen te gehoorzamen en te assisteren, maar zullen wij, op basis van de wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel onderhouden en bewaren totdat u bij ons aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Zo'n bericht functioneert ook als een verzoek om vergeten te worden. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar na uw laatste contact of transactie bewaren, tenzij daar een wettelijke reden voor is. Op grond van relevante administratieve verplichtingen zijn wij verplicht om facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de betreffende termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel en eventuele documenten die zijn gemaakt vanwege uw opdracht of taak.

Jou rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u als betrokkene een beroep kunt doen op deze rechten. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen facturen en kopieën van uw gegevens alleen naar e-mailadressen die u bij ons bekend heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machineleesbaar formaat Op basis van gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem hanteren. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen of misbruiken.

Recht op inzage
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon, in te zien. U kunt een dergelijke bezichtiging aanvragen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren en onder vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die in relatie staan tot of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon, te laten aanpassen. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van verwerking
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt een dergelijke beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest deze beperking op te heffen.

Recht van overdraagbaarheid
U behoudt te allen tijde het recht om te verzoeken om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben met of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon, door een derde naar keuze te laten verwerken. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij of derden in opdracht van ons hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat we in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden omdat we de eerdere gegevensveiligheid niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten
U behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons, of in opdracht van ons door derden, van uw persoonsgegevens. In het geval van een dergelijk bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. Bij een terecht bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot dan toe hebben verwerkt retourneren en daarna de verwerking staken. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens op zodanige wijze dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht van toepassing is, dan vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina wordt echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid weergegeven. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens over uw persoon verwerken, dan zullen wij u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

Bedrijfsgegevens

Voltero bv
Kanaaldijk-Noord 111 5642 JA Eindhoven Nederland T (040) 209-2323 E info@voltero.eu

Contactpersoon voor privacyzaken
Ibrahim Ahmic

Shopping Cart

Cart is empty.

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

Nog geen account?
Create an Account